7 Tā beì qīyē , zaì shòu kǔ de shíhou què bù kāikǒu . ( huò zuò tā shòu qīyē què zìbēi bù kāikǒu ) tā xiàng yánggāo beì qiā dào zǎishā zhī dì , yòu xiàng yáng zaì jiǎn maó de rén shǒu xià wú shēng , tā yĕ shì zhèyàng bù kāikǒu .