4 Nǐmen jìnshí , què hùxiāng zhēngjing , yǐ xiōngè de quántou dá rén . nǐmen jīnrì jìnshí , bùdé shǐ nǐmen de shēngyīn tīng wén yú shang .