11 Wǒ jiù shuō , Zhǔ a , zhè dào jǐshí wéizhǐ ne . tā shuō , zhídào chéngyì huāngliáng , wú rén jūzhù , fángwū kòngxián wú rén , dì tǔ jíqí huāngliáng .