5 Wǒ yǎngwàng , jiàn wú rén bāngzhu . wǒ chàyì , méiyǒu rén fú chí . suǒyǐ wǒ zìjǐ de bǎngbì wèi wǒ shīxíng zhĕngjiù . wǒde liè nù jiāng wǒ fú chí .