9 Wǒ bì cóng Yǎgè zhōng lǐng chū hòuyì , cóng Yóudà zhōng lǐng chū chéngshòu wǒ zhòng shān de . wǒde xuǎn mín bì chéngshòu , wǒde púrén yào zaì nàli jūzhù .