12 Yēhéhuá rúcǐ shuō , wǒ yào shǐ píngān yán jí tā , hǎoxiàng jiāng hé , shǐ liè guó de róngyào yán jí tā , rútóng zhang yì de hé , nǐmen yào cóng zhōng xiǎngshòu . ( yuánwén zuò zā ) nǐmen bì méng bào zaì leì páng , yáo lòng zaì xī shang .