5 Nǐmen yīn Yēhéhuá yányǔ zhàn jīng de rén , dāng tīng tāde huà . nǐmen de dìxiōng , jiù shì hèn è nǐmen , yīn wǒ míng gǎn chū nǐmen de , céng shuō , yuàn Yēhéhuá dé róngyào , shǐ wǒmen dé jiàn nǐmen de xǐlè . dàn méng xiū de jiūjìng shì tāmen .