4 Yē hé huá de rǒng yào cóng jī lù bo nà lǐ shàng shēng ,tǐng zài měn jiān yǐshàng 。diān nèi mǎn le yún cǎi ,yuàn yú yě bèi yē hé huá rǒng yào de guāng huì chòng mǎn 。