7 Suó yǐ zhǔ yē hé huá rú cǐ shuō ,nǐ mén shà zài chéng zhōng de rén jiǔ shì ròu ,zhe chéng jiù shì guò。nǐ mén què yào cóng qí zhōng bèi dāi chū qù 。