12 Tā mén zhōng jiān de jùn wáng yě bì zài tiān hèi de shǐ hòu jiāng wù jiān dā zài jiān tóu shàng dài chū qù 。tā mén yào wā tòng le qiáng ,cóng qí zhōng dài chū qù 。tā bì méng zhù liǎn ,yǎn kàn bú jiàn de 。