28 Suó yǐ nǐ yào duì tā mén shuō ,zhǔ yē hé huá rú cǐ shuō ,wǒ de huà měi yǒu yī jū zài dān yǎn de ,wǒ suó shuō de bì dìng chéng jiū 。zhe shì zhǔ yē hé huá shuō de 。