22 Wǒ bù shì yì rěn shàng xīn ,nǐ mén què yǐ huáng huà shí tā shàng xīn ,yòu jiān gǔ è rěn de shǒu ,shí tā bù huí tóu lǐ kài è dào dé yǐ jiù huǒ 。