We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
22 Wǒ bù shì yì rěn shàng xīn ,nǐ mén què yǐ huáng huà shí tā shàng xīn ,yòu jiān gǔ è rěn de shǒu ,shí tā bù huí tóu lǐ kài è dào dé yǐ jiù huǒ 。