We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
15 Wǒ ruò shǐ è shòu jīngguò zāo jiàn nà dì , shǐ dì huāngliáng , yǐzhì yīn zhèxie shòu , rén dōu bùdé jīngguò .