We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
22 Ránér qízhōng bì yǒu shèngxia de rén , tāmen lián ér daì nǚ bì daì dào nǐmen zhèlǐ lái , nǐmen kànjian tāmen suǒ xíng suǒ wéi de , yào yīn wǒ jiàng gĕi Yēlùsǎlĕng de yīqiè zāihuò , biàn dé le ānwèi .