14 Nǐ mĕimào de míngsheng chuán zaì liè bāng zhōng , nǐ shí fēn mĕimào , shì yīn wǒ jiā zaì nǐ shēnshang de wēi róng . zhè shì zhǔ Yēhéhuá shuō de .