37 Wǒ jiù yào jiāng nǐ yīqiè xiāng huān xiāng aì de hé nǐ yīqiè suǒ hèn de dōu jùjí lái , cóng sìwéi gōngjī nǐ . yòu jiāng nǐde xiàtǐ lòu chū , shǐ tāmen kàn jǐn le .