16 Tā qīng kān xiàng wáng suǒ qǐ de shì , beìqì wáng yù tā suǒ lì de yuē . zhǔ Yēhéhuá shuō , wǒ zhǐ zhe wǒde yǒngshēng qǐshì , tā déng yào sǐ zaì lì tā zuò wáng , Bābǐlún wáng de jīng dōu .