22 Zhǔ Yēhéhuá rúcǐ shuō , wǒ yào jiāng xiāng bó shù shāo níng qù zāi shang , jiù shì cóng jìn jiān de nèn zhī zhōng zhé yī nèn zhī , zāi yú jí gāo de shān shang .