We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
4 Zhè zhòng zǐ miàn wú xiūchǐ , xīnli gāng yìng . wǒ cī nǐ wǎng tāmen nàli qù , nǐ yào duì tāmen shuō , zhǔ Yēhéhuá rúcǐ shuō .