29 Rén wèi nǐ jiàn xūjiǎ de yìxiàng , xíng huǎng zhà de zhān bo , shǐ nǐ dǎo zaì shòu sǐ shāng zhī è rén de jǐngxiàng shang . tāmen zuìniè dào le jìntóu , shòu bào de rìzi yǐ dào .