12 Tā tānliàn lín bāng de Yàshù rén , jiù shì chuān jí huámĕi de yīfu , qí zhe mǎ de shĕng zhǎng , fù shĕng zhǎng , dōu shì kĕaì de shàonián rén .