17 Zhǐ kĕ tànxī , bùkĕ chū shēng , bùkĕ bànlǐ sāng shì . tóu shang réng lēi guǒ tóu jīn , jiǎo shang réng chuān xié , bùkĕ mĕng zhe zuǐchún , yĕ bùkĕ chī diào sāng de shíwù .