We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
5 Wǒ bì shǐ lā bā wèi luòtuo cháng , shǐ Yàmén rén de dì wèi yáng qún tǎng wò zhī chù , nǐmen jiù zhīdào wǒ shì Yēhéhuá .