3 Suǒyǐ , zhǔ Yēhéhuá rúcǐ shuō , Tuīluó a , wǒ bì yǔ nǐ wéi dí , shǐ xǔduō guó mín shang lái gōngjī nǐ , rútóng hǎi shǐ bō làng chōng shang lái yíyàng .