We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
22 Shìbā hé Lāmǎ de shāng rén yǔ nǐ jiāo yì , tāmen yòng gè leì shang hǎo de xiāngliào , gè leì de bǎoshí , hé huángjīn duìhuàn nǐde huò wù .