16 Āijí bì bú zaì zuò Yǐsèliè jiā suǒ yǐkào de . Yǐsèliè jiā yǎngwàng Āijí rén de shíhou , biàn sīniàn zuìniè . tāmen jiù zhīdào wǒ shì zhǔ Yēhéhuá .