5 Bǎ nǐ bìng jiāng hé zhōng de yú dōu pāo zaì kuàngyĕ . nǐ bì dǎo zaì tiánjiān , bú beì shōuliàn , bú beì yǎn mán . wǒ yǐ jiāng nǐ gĕi dì shang yĕshòu , kōng zhōng fēiniǎo zuò shíwù .