15 Wǒ jiù lái dào tí lè yà bì , zhù zaì Jiābā lǔ hé bian beìlǔ de rén nàli , dào tāmen suǒ zhù de dìfang , zaì tāmen zhōngjiān yōu yōu mēn mēn de zuò le qī rì .