26 Mǐshè , Tǔbā , hé tāmen de qúnzhòng dōu zaì nàli . tā mín de fùnmù zaì tā sìwéi , tāmen dōu shì wèi shòu gēlǐ beì dāo shā de . tāmen céng zaì huó rén zhī dì shǐ rén jīngkǒng .