We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
11 Nǐ duì tāmen shuō , zhǔ Yēhéhuá shuō , wǒ zhǐ zhe wǒde yǒngshēng qǐshì , wǒ duàn bù xǐyuè è rén sǐwáng , wéi xǐyuè è rén zhuǎn lí suǒ xíng de dào ér huó . Yǐsèliè jiā a , nǐmen zhuǎn huí , zhuǎn huí ba . líkāi è dào , hébì sǐwáng ne .