We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
20 Nǐmen hái shuō , zhǔ de dào bù gōngping . Yǐsèliè jiā a , wǒ bì àn nǐmen gèrén suǒ xíng de shĕnpàn nǐmen .