37 Zhǔ Yēhéhuá rúcǐ shuō , wǒ yào jiā zēng Yǐsèliè jiā de rén shǔ , duō rú yáng qún . tāmen bì wèi zhè shì xiàng wǒ qiú wèn , wǒ yào gĕi tāmen chéngjiù .