12 Wǒ qù yào qiǎng cái wéi lǔ wù , duó huò wèi lüè wù , fǎn shǒu gōngjī nà cóng qián huāngliáng , xiànzaì yǒu rén jūzhù zhī dì , yòu gōngjī nà zhù shìjiè zhōngjiān , cóng liè guó zhāo jù , dé le shēngchù cái huò de mín .