11 Dāng nà rì , wǒ bìjiāng Yǐsèliè dì de gǔ , jiù shì hǎi dōng rén suǒ jīngguò de gǔ , cìgĕi gē gé wèi fùndì , shǐ jīngguò de rén dào cǐ tíng bù . zaì nàli rén bì zàng mán gē gé hé tāde qúnzhòng , jiù chēng nà dì wèi hǎ men gē gé gǔ .