We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
6 Wǒ yào jiàng huǒ zaì Mǎgè hé hǎidǎo ānrán jūzhù de rénshēn shang , tāmen jiù zhīdào wǒ shì Yēhéhuá .