1 Wǒmen beìlǔ lüè dì èr shí wǔ nián , Yēlùsǎlĕng chéng gōng pò hòu shí sì nián , zhèngzaì nián chū , yuè zhī chū shí rì , Yēhéhuá de líng ( yuánwén zuò shǒu ) jiàng zaì wǒ shēnshang , tā bǎ wǒ daì dào Yǐsèliè dì .