13 Tā duì wǒ shuō , shùn zhe kōng dì de nán wū bĕi wū , dōu shì shèng wū . qīnjìn Yēhéhuá de jìsī dāng zaì nàli chī zhì shèng de wù , yĕ dāng zaì nàli fàng zhì shèng de wù , jiù shì sù zhaì , shú zuì zhaì , hé shú qiā zhaì , yīncǐ chù wèi shèng .