19 Jìsī yào qǔ xiē shú zuì jì shēng de xuè , mǒ zaì diàn de mén zhù shang hé tán dèng tái de sì jiào shang , bìng neì yuàn de ménkuàng shang .