We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
23 Zhè jié de qī rì , mĕi rì tā yào wèi Yēhéhuá yùbeì wú cánji de gōngniú qī zhǐ , gōng miányáng qī zhǐ wèi Fánjì . mĕi rì yòu yào yùbeì gōng shānyáng yī zhǐ wèi shú zuì jì .