We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
18 Kào zhe shèng gōng dì de yú dì , dōng zhǎng yī wàn zhǒu , xī zhǎng yī wàn zhǒu , yào yǔ shèng gōng dì xiāng dĕng . qízhōng de tǔchǎn yào zuò chéng neì gōngrén de shíwù .