21 Shèng gōng dì lián guī chéng zhī dì , liǎng bian de yú dì yào guīyǔ wáng . gōng dì dōngbiān , nánbĕi èr wàn wǔ qiā zhǒu , dōng zhì dōng jiè , xībiān nánbĕi èr wàn wǔ qiā zhǒu , xī zhì xī jiè , yǔ gè fēn zhī dì xiāngtóng , dōu yào guī wáng . shèng gōng dì hé diàn de shèng dì yào zaì qízhōng ,