22 Bìngqiĕ Lìwèi rén zhī dì , yǔ guī chéng zhī dì de dōngxǐ liǎng bian yán zhǎng zhī dì ( zhè liǎng dì zaì wáng dì zhōngjiān ) , jiù shì zaì Yóudà hé Biànyǎmǐn liǎng jiè zhōngjiān , yào guīyǔ wáng .