11 Qiángbào xīngqǐ , chéng le fá è de zhàng . Yǐsèliè rén , huò shì tāmende qúnzhòng , huò shì tāmende cáibǎo , wú yī cún liú , tāmen zhōngjiān yĕ méiyǒu dé zūnróng de .