27 Jūn yào bēiāi , wáng yào pī qī liáng wèi yǐ , guó mín de shǒu dōu fā czhàn . wǒ bì zhào tāmende xíngwéi dāi tāmen , àn tāmen yīngdé de shĕnpàn tāmen , tāmen jiù zhīdào wǒ shì Yēhéhuá .