9 Wǒ yǎn bì bù gù xī nǐ , yĕ bùkĕ lián nǐ , bì àn nǐ suǒ xíng de bàoyìng nǐ , zhào nǐ zhōngjiān kĕ zēng de shì xíngfá nǐ . nǐ jiù zhīdào jī dá nǐde shì wǒ Yēhéhuá .