3 Yǐsèliè shén de róngyào bĕn zaì Jīlùbǎi shang , xiànjīn cóng nàli shēng dào diàn de mén jiàn . shén jiāng nà shēn chuān xì má yǐ , yào jiān daì zhe mò hé zǐ de rén zhào lái .