8 Tāmen jī shā de shíhou , wǒ beì liú xià , wǒ jiù fǔfú zaì dì , shuō , ǎi . zhǔ Yēhéhuá a , nǐ jiāng fèn nù qīng zaì Yēlùsǎlĕng , qǐ yào jiāng Yǐsèliè suǒ shèngxia de rén dōu mièjué ma .