1 Bābǐlún wáng Níbùjiǎnísǎ , cóng qián lǔ dào Bābǐlún zhī Yóudà shĕng de rén , xiànzaì tāmende zǐsūn , cóng beìlǔ dào zhī dì , huí Yēlùsǎlĕng hé Yóudà , gè guī bĕn chéng .