22 Huān huānxǐ xǐ dì shǒu Chújiàojié qī rì . yīnwei Yēhéhuá shǐ tāmen huānxǐ , yòu shǐ Yàshù wáng de xīn zhuǎn xiàng tāmen , jiāngù tāmende shǒu , zuò Yǐsèliè shén diàn de gōng chéng .