6 Xiànzaì hé xī de zǒng dū Dánǎi hé Shìtābōsīnǎi , bìng nǐmen de tóng dǎng , jiù shì zhù hé xī de Yàfǎsàjiā rén , nǐmen dāng yuǎn lí tāmen .